Pravidla soutěže

(dále jen „Pravidla soutěže“)

Soutěž pořádá:
MgA. Eva Lorenc, Ph.D.
Kralická 18, Praha 10, 100 00
IČ: 03399893, DIČ: CZ8759072806
(dále jen „Pořadatel“)

Doba a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na facebookových stránkách https://www.facebook.com/prochazkasvetemklaviru/ a to v době uvedené organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže.

Doba trvání soutěže je tedy od 9.3.2020 do 11.3.2020.

Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže může být pouze plnoletá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice či na Slovensku, která má platný profil na Facebooku a dodržuje pravidla Facebooku. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

Jak se zapojit do soutěže?

  • Dejte like soutěžnímu příspěvku.
  • (nepovinné) Můžete též dát like stránce Procházka světem klavíru nebo ji začít sledovat.
  • Do komentáře pod soutěžní video na Facebooku napište, pro koho byste chtěli získat materiál Rytmické vláčky.

A pak už jen stačí čekat až Vás vylosuju. 💖

Vítěze vyberu živě na Facebookové stránce Procházka světem klavíru ve čtvrtek 12.3.2020.

Výhry v soutěži:

Soutěžíme o 3x vytištěný materiál Rytmické vláčky, který zašlu výhercům zdarma poštou.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu v penězích.

Pravidla příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Výše zmíněné platí i pro nesoutěžní příspěvky.

Autorská a jiná práva:

Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je účastník povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidla této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit.

Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku každé soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, profilovou fotografii, věk, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, a to pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu dvou let od začátku každé soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.